Nie dasz szans egzaminatorom

Nie ma nic lepszego niż chrzest bojowy.

Przeprowadzany przez nas egzamin wewnętrzny redukuje stres i dodaje pewności siebie na egzaminie państwowym.

Egzamin wewnętrzny

Czym jest egzamin wewnętrzny?

Egzamin wewnętrzny jest ostatnim etapem, przez który kursant musi przejść by móc podejść do egzamin państwowego. Egzamin ten jest niczym innym jak symulacją egzaminu państwowego i odbywa się na dokładnie takich samych zasadach. Jedyną różnicą jest brak dodatkowego sprzętu do rejestracji video w pojeździe szkoleniowym.

Dowiedz się więcej o pojazdach szkoleniowych i egzaminacyjnych

Z czego składa się egzamin wewnętrzny?

Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej i obie należy zakończyć z wynikiem pozytywnym.


Jaki jest cel tego egzaminu?

Zadaniem instruktora przeprowadzającego ten egzamin jest:

 • sprawdzenie czy poziom umiejętności kursanta jest wystarczający, aby mógł podejść do egzaminu państwowego z dużą szansą na sukces. Dlatego przygotowanie do egzaminu wewnętrznego stanowi równocześnie bezpośrednie przygotowanie do egzaminu państwowego.
 • sformułowanie przejrzystej oceny umiejętności kursanta dotyczącej gotowości do samodzielnego, bezpiecznego i w pełni świadomego prowadzenia pojazdu.


Główne zalety przeprowadzania egzaminu wewnętrznego:

 • Przechodzisz ‘chrzest bojowy’ zarówno z teorii jak i praktyki.
 • Przygotowujesz się jak do egzaminu państwowego wzmacniając odczucie pełnego przygotowania do najważniejszego, decydującego egzaminu.
 • Uzyskujesz klarowne wyobrażenie jak naprawdę wygląda egzamin państwowy i z czym on się wiąże.
 • Rozwijasz samodzielność za kierownicą i zyskujesz kolejne wartościowe doświadczenie.
 • Otrzymujesz wyniki rzetelnej analizy wykonanej przez instruktora, która jasno przedstawia poziom gotowości do egzaminu państwowego i ewentualnie wskazuje co jeszcze mógłbyś poprawić, na co zwracać szczególną uwagę by ostatecznie odnieść sukces na egzaminie państwowym.
 • Zyskujesz świadomość swoich umiejętności (zwłaszcza mocnych stron) co redukuje stres przed egzaminem i dodaje pewności siebie na egzaminie państwowym.

Co na ten temat mówi prawo?

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (DZ. U. Z 2015r. Poz. 155, z późn. zm.)

 • § 19. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
  1)  teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;
  2)  praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.
 • § 20. 1. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowa- dzania części teoretycznej egzaminu państwowego. 2. Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie prze- prowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.
 • § 21. 1. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego. 2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
 • 3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej eg- zaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.
 • 4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy.
 • 5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy za- kres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 • 6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.
 • 7. Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie.
 • 8. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.